DISPOSITIUS POST- #1 CONVOCATÒRIA DE PROJECTES Espais – Trames - Buits / Transformacions - Transferències - Creativitats. Intervencions a l'espai públic per un context post-crisi.

Origen: 
Idensitat
Termini: 
07/03/2013

DISPOSITIUS POST- és un projecte d’IDENSITAT que proposa diverses fases per tal d'imaginar intervencions i usos de l'espai públic en un futur més enllà d'un escenari de crisi. Es realitza en col·laboració amb el col·lectiu Recreant Cruïlles i en relació amb el solar de Germanetes [Eixample Esquerra de Barcelona].

Convocatòria d’idees i projectes per a intervencions en l’espai públic contigu al solar de Germanetes, potenciant l’ús temporal de l’espai, el caràcter interdisciplinari de les propostes i la projecció de futur a partir de la idea d’un paisatge urbà post-crisi.

Una selecció de projectes i d’idees presentades a la convocatòria es mostraran en una exposició/intervenció que s’organitzarà al voltant del solar de Germanetes, utilitzant espais públics i privats (d'ús públic) de la zona.

Els projectes convidats, i els projectes seleccionats participaran en un seminari que es realitzarà a la Fundació Tàpies i on es tractaran temes vinculats a la convocatòria.

El comitè de selecció està constituït por Itzíar González, arquitecta. Francesc Magrinyà, enginyer. Ramon Parramon, artista. Laurence Rassel, directora de la Fundació Tàpies. Joan Subirats, politòleg.

OBJECTIUS
- Connectar amb espais de la ciutat, impulsar pràctiques de coneixement i apropiació, i visualització de xarxes ciutadanes que treballen per a la transformació de l’espai públic.
- Activar el desenvolupament de projectes creatius que es vinculin a accions locals.
- Promoure accions temporals que aportin estratègies creatives de dinamització i transformació en l’ús i l’experiència de la ciutat.
- Promoure intervencions artístiques que es connectin a xarxes ciutadanes.
- Fomentar la reflexió a partir de nous paisatges urbans que han de sorgir en un escenari post-crisi.
- Promoure propostes que donin visibilitat a experiències i accions que es desenvolupen en relació amb l’espai públic específic del solar de Germanetes, al barri Esquerra de l’Eixample.
- Ser una eina de dinamització en el barri i connectar persones que en són alienes, però actives en altres contextos, i interessades en participar activament en la construcció de l’espai urbà.

La convocatòria està dirigida a artistes, arquitectes, dissenyadors/es, estudiants d'aquestes disciplines o col·lectius interessats en projectes artístics relacionats amb contexts socials, així com equips transdisciplinaris que incorporin sociòlegs/ues, antropòlegs/ues, treballadors/es socials, educadors/es, veïns/es o col·lectius que treballin en temàtiques socials en contexts de barri, i a totes aquelles persones o col·lectius interessats en projectes artístics relacionats amb el barri.

+info: www.idensitat.net
Contacte: idensitat[at]idensitat.net

DISPOSITIVOS POST- #1 CONVOCATORIA DE PROYECTOS
Espacios – Tramas - Vacíos / Transformaciones - Transferencias - Creatividades.
Intervenciones en el espacio público para un contexto post-crisis.

DISPOSITIVOS POST- es un proyecto de IDENSITAT que propone diversas fases con el objetivo de imaginar intervenciones y usos del espacio público en un futuro más allá de un escenario post-crisis. Se realiza en colaboración con el colectivo Recreant Cruïlles y en relación con el solar de Germanetes [Eixample Esquerre de Barcelona].

Convocatoria de ideas y proyectos para intervenciones en el espacio público contiguo al solar de Germanetes, potenciando el uso temporal del espacio, el caracter interdisciplinario de las propuestas y la proyección de futuro a partir de la idea de un paisaje urbano post-crisis.

- Una selección de proyectos y de ideas presentadas en la convocatoria se mostrarán en una exposición/intervención que se organizará alrededor del solar de Germanetes, usando espacios públicos y privados (de uso público) de la zona.

- Los proyectos invitados y los proyectos seleccionados participarán en la fase de debates donde se tratarán los temas centrales de la convocatoria.

El comité de selección está formado por Itzíar González, arquitecta. Francesc Magrinyà, ingeniero. Ramon Parramon, artista. Laurence Rassel, directora de la Fundació Tàpies. Joan Subirats, politólogo.

Objectivos
- Conectar con espacios de la ciudad, impulsar prácticas de conocimiento, apropiación y visualtizació de redes ciudadanas que trabajen para la transformación del espacio público.
- Activar el desarrollo de proyectos creativos vinculados a acciones locales.
- Promover acciones temporales que aporten estrategias creativas de dinamización y transformación en el uso y la experiencia de la ciudad.
- Promover intervenciones artísticas que se conecten a redes ciudadanas.
- Fomentar la reflexión a partir de nuevos paisajes urbanos que deben surgir en un escenario post-crisis.
- Promover propuestas que den visibilidad a experiencias y acciones desarrolladas en relación al espacio público específico del solar de Germanetes, en el barrio Esquerra de l’Eixample de Barcelona.
- Ser una herramienta de dinamización en el barrio i conectar personas que le son ajenas, pero activas en otros contextos, e interesadas en participar activamente en la construcción del espacio urbano.

La convocatoria está dirigida a artistas, arquitectos/a, diseñadores/as, estudiantes de estas disciplinas o colectivos interesados en proyectos artísticos relacionados con contextos sociales, así como equipos transdisciplinarios que incorporen sociólogos/as, antropólogos/as, trabajadores/as sociales, educadors/es, vecinos/as o colectivos que trabajen en temáticas sociales en contextos de barrio, y a todas aquellas personas o colectivos interesados en proyectos artísticos relacionados con el barrio.

+info: www.idensitat.net
Contacte: idensitat[at]idensitat.net

DISPOSITIFS POST- #1 OPEN CALL
Urban Spaces – Social Fabric - Voids / Transformations - Transfers - Creativities.
Interventions in public space in a post-crisis context.

DISPOSITIFS POST- is a project by IDENSITAT, a proposal for several phases of site-specific, imaginative interventions for the use of public space in the future beyond a post-crisis scenario, realised in collaboration with the collective Recreant Cruïlles (Recreating Crossroads), and with Germanetes, situated on the Left Eixample of Barcelona.

Call for ideas and projects for interventions in the public space adjacent to the Germanetes site which promote its temporary use, while also promoting interdisciplinary proposals, and a future projection based upon the idea of a post-crisis urban landscape.

- A selection of projects and ideas from the open call will be displayed in an exhibition / intervention organised around the Germanetes site, using public and private (authorised for public use) spaces.

- Invited projects, and the selected projects, will participate in a seminar in the Fundació Tàpies, around subjects related with the topics of the call.

Selection committee:Itzíar González, architect. Francesc Magrinyà, engineer. Ramon Parramon, artist. Laurence Rassel, director, Fundació Tàpies. Joan Subirats, political scientist

Objectives
- To connect with spaces in the city, and to promote practices of information, appropriation and display among civic networks working to improve public space.
- To enable the development of creative projects linked to local actions.
- To promote temporary actions which bring creative strategies of activism and transformation in the use and experience of cities.
- To promote artistic interventions connected to citizen networks
- To encourage reflection upon the new urban landscapes emerging from a post-crisis scenario
- To promote proposals to raise awareness of the actions undertaken in relation to the specific site of the Germanetes .
- To become a tool for activism within the district, and to connect with people outside interested in active participation in the construction of urban space.??

This call is aimed at artists, architects, designers, students in these disciplines, or groups interested in art projects related to social contexts, as well as transdisciplinary teams incorporating sociologists, anthropologists/social workers, social educators, residents of a district or collectives working on social issues in district contexts, and any individuals or collectives with an interest in arts projects related to the concept of the district.
+info: www.idensitat.net
Contacte: idensitat[at]idensitat.net

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell